wtorek, 13 lutego 2018

Wesele polsko-francuskie

Muzeum Sztuki Japońskiej “Manggha” było miejscem szalonego przyjęcia weselnego Klaudii i Cedrica. Polsko-francuska uroczystość przebiegała w rytm światowych przebojów, których tytuły były równocześnie nazwami stolików. Goście wznosili gromki toast, gdy tylko usłyszeli pierwsze nuty swojego “stolikowego” hitu. Ale zanim znaleźliśmy się w muzeum Manggha odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość ślubna w kościele ss. Norbertanek na krakowskim Salwatorze. A po ślubie rejs statkiem po Wiśle – Kraków z poziomu Wisły wygląda zupełnie inaczej, niecodziennie i zachwycająco. Ale oczywiście najbardziej zachwycająca była sama Para Młoda. Klaudia wyglądała zjawisko i delikatnie, a Cedric do ślubu poszedł bez skarpet – cenimy sobie oryginalność! 🙂 Dodać jeszcze trzeba, że to co najbardziej cenimy sobie w fotografii ślubnej to emocje. Nie zawsze jest łatwo je uchwycić. Ale na uroczystości Klaudii i Cedrica było aż gorąco własnie od tych pozytywnych emocji – lały się łzy wzruszenia, była radość i śmiech, a wesele w Mandze przebiegło w tak szalonej atmosferze, jaką stworzyć potrafią tylko goście z dalekiego południa. Cała uroczystosć została przygotowana i poprowadzona przez konsultantki z firmy “Raz w Życiu” - wesele polsko-francuskie A kiedy Klaudia i Cedrik odebrali od nas swoje zdjęcia ślubne, to napisali nam kilka miłych słów podziękowania, które tutaj cytuję: Wyśmienici fotografowie! Jacek ma niesamowite poczucie estetyki, jest wyjątkowo dyskretny- nie cierpię zdjęc, a on wiedział doskonale jak uchwycić to, co najważniejsze w dniu ślubu i zadziwiająco naturalnie. Pełen uwagi na detale, dlatego zdjęcia zarówno ślubne jak i plenerowe wyglądają niesamowicie, nasi goście nadal nie mogą wyjść z podziwu, tak jak my!!:) Dziękujemy Jacku i Agnieszko, jesteście prawdziwymi artystami:)

Le musée Manggha d'art japonais a été le site de la fête de mariage folle de Klaudia et Cedric. La cérémonie polono-française a couru au rythme des hits du monde, dont les titres étaient aussi les noms des tables. Les invités ont levé leurs toasts dès qu'ils ont entendu les premières notes de leur «table basse». Mais avant que nous nous sommes retrouvés dans le musée Manggha nous avons été belle et émouvante cérémonie de mariage dans l'église de SS. Norbertine sur Salwator. Et après la croisière de mariage sur la rivière Vistule - Cracovie de la Vistule, il semble complètement différent, inhabituel et délicieux. Mais bien sûr, le plus beau était le jeune couple lui-même. Klaudia ressemblait à un phénomène et doucement, et Cédric est allé au mariage sans chaussettes - nous apprécions l'originalité! 🙂 Il convient également d'ajouter que ce que nous apprécions le plus dans la photographie de mariage, ce sont les émotions. Ce n'est pas toujours facile de les capturer. Mais la cérémonie était Klaudia et Cédric vient jusqu'à ce que chaud de ces émotions positives - des larmes d'émotion coulèrent, était la joie et le rire, et un mariage dans Manga est allé atmosphère si fou, ce qui peut créer des seuls clients de l'extrême sud. Toute la cérémonie a été préparé et présenté par la société de conseil « Une fois dans la vie » - mariage polonais-français Et quand Claudia et Cédric ont reçu une lettre de vos photos de mariage, il nous a écrit quelques mots aimables de remerciement, que je cite ici: photographes exquis! Jacek a un incroyable sens de l'esthétique, est extrêmement dyskretny- Je déteste l'image, et il savait exactement comment capturer la chose la plus importante le jour de votre mariage, et étonnamment naturel. attention aux détails, ce qui est pourquoi les photos de mariage et regarder en plein air incroyable, nos clients peuvent toujours pas plus, comme nous !! :) Merci Jack et Agnieszka, sont les vrais artistes :)
Więcej zachwycających zdjęć - fotograf krakow 

niedziela, 26 marca 2017

Fotograf Krakow

In our photography we always try to discern the beauty that is in each of us, this aura of magic that surrounds your love. We focus on capturing authentic moments - gestures, glances, emotions. And all we expect from you is simply to be yourself, to express your feelings, emotions, emotions, and to forget about our presence! In this way we will create magical images that will permanently fix your memories. We care about the wedding photography that we do for you, it was more than just wedding photos. Since we have decided that photography will be the main content of our lives, it has been almost ten years. Since then, we have not regretted this decision for a while. And we continue to learn that the mind, the heart, the eye in our work tools are more important than the most perfect instruments and lenses. Photography is the way we live. Fotograf Kraków.We are happy people, because our profession is our passion, and our passion is our profession. What more do you want? Wedding photography - Wedding reportage - is wedding photos that are created throughout the day. Preparations for the Lady and the Groom, a solemn wedding ceremony in a church or civil registry, followed by a grand or intimate wedding reception. We usually finish work after midnight, before the first hour. On this day, at every stage of our work, we try to make the photos we make are natural and unique. In this way, a souvenir is created for you, which will let you once again experience these magical moments on every anniversary of your wedding, and for your children and grandchildren will be an important part of family tradition. We live and live in Cracow, but we would be happy to take your wedding anywhere in Europe or around the world. Outdoor session, wedding session - on the wedding day we can make a short outdoor session somewhere near the place of the wedding reception. But much better and this is what we do most often, is to do it another day than the wedding day. We can then choose any location regardless of distance. It may be Krakow or its environs, the Tatras, the Baltic beaches, but we would also like to go with you to Tuscany or Paris. Wherever you dream. You always have to remember that the main characters of the session are you and your own feelings. In addition to the wedding session, we can also make an engagement session before the wedding.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

best wedding pictures Krakow

Jeśli chcesz zobaczyć najlepsze zdjęcia ślubne w Krakowie, to zobacz koniecznie TUTAJ: The best wedding pictures Krakow - 2016
  Najwspanialsze wesele w Hotelu Starym, w Zakopanem, zdjecia slubne w Rzeszowie, Katowicach. Destination wedding photography Wszedzie tam gdzie fotografia slubna tam musi byc dobry fotograf z Krakowa.

najlepsze zdjecia slubne Krakow 2016 - best wedding pictures krakow 2016

najlepsze zdjecia slubne Krakow 2016 - best wedding pictures krakow 2016

najlepsze zdjecia slubne Krakow 2016 - best wedding pictures krakow 2016

niedziela, 21 lutego 2016

Fotograf z Krakowa

Fotografia ślubna Kraków - wybór jest ogromny, jak zdecydować się na tego właściwego fotografa?  Można skorzystać z polecen przyjaciół, rodziny, dobrym źródłem jest też internet. Skad jednak wiedzieć, jak naprawdę wyglada dobra fotografia ślubna? Wspaniałe zdjecia slubne to dużo emocji. emocje na fotografii ślubnej (ang. wedding photography) to najważniejszy element. Para Młoda powinna być tak sfotografowana, aby zdjęcia ślubne były pełne emocji i uczuć. Zdjęcia z ceremonii ślubnej to przede wszystkim fotografie przysięgi zakładanie obrączek, delikatne pocałunki. Ważne jest też, aby zdjęcia z kościoła przedstawiały rodziców i innych gości. fotoreportaż ślubny wcale nie kończy sie w kosciele. Później następują życzenia mogą być pod kościołem lub w sali. Fotografia ślubna, gdy jest ślub cywilny wymaga więcej doświadczenia od fotografa, gdyż ceremonia jest dużo krótsza niż w kościele. Zdjęcia z wesela, często są to piekne pałace, ale i wesele w remizie może mieć swój urok. Wszystko zależy od Pary Młodej. Uwielbiamy fotografować np. Pałac Goetza Brzesko, Hotel Stary, Pałac pod Baranami, Pałac Paszkówka, Zamek Korzkiew. Ale nie tylko w Polsce fotografia ślubna ma się dobrze. Polski fotograf często pracuje też w Irlandii, Anglii, Włoszech. Fotografia bez granic :)


Fotograf Kraków to piękne miasto, jest tutaj wiele miejsc, aby sprostać zadaniu pt. sesja plenerowa. Ale pięknych miejsc na świecie jest wiele - sesja plenerowa w Paryżu, w Rzymie, Santorini.

fotograf krakow, zdjecia slubne, fotografia slubna

 

Wedding photographer Krakow - the choice is huge, how do you decide on the right one photographer? You can use the command of friends, family, a good source is also internet. Whence, however, know how to really looks good wedding photography? Great wedding photos is a lot of emotion. emotions on wedding photography (ang. wedding photography) is the most important element. Young Couple should be photographed so that the wedding photos were full of emotions and feelings. Photos of the wedding ceremony is primarily photographs oath setting rings, delicate kisses. It is also important to make pictures of the church presented parents and other guests. wedding photojournalism does not end in the church. Then they follow the wishes can be the church or hall. Wedding photography, when a civil marriage requires more experience from the photographer, as the ceremony is much shorter than in the church. Pictures of weddings, are often beautiful palaces, but in the firehouse wedding can have their charm. Everything depends on the bride and groom. We love to photograph for example. Goetz Palace Brzesko, Hotel Stary, Palace under the Rams, Paszkówka Palace, Castle Korzkiew. But not only in Poland, wedding photography is good. Polish photographer often works well in Ireland, England, Italy. Photography without limits :)
Photographer Krakow is a beautiful city, there are a lot of places to meet specific Fri. outdoor session. But the beautiful places in the world are many - outdoor session in Paris, Rome, Santorini.


Fotografia ślubna Kraków - polecamy gorąco tego fotografa. Fotopracownia.Com, Agnieszka Cynarska-Taran, Jacek Taran.  

niedziela, 7 lutego 2016

Fotografia slubna Krakow - the best of 2015

Year in wedding photography passes extremely quickly and intensely. Always very variously. There is no place for boredom, monotony. Every wedding is different, every couple is beautiful in his feelings, emotions, in a touching experience of the wedding day. For us, last year was very diverse - making it easy to see in the pictures below wedding. We had a huge honor, joy and happiness to photograph not only in Poland and our Cracow, but also in Switzerland and Italy. It was a year of many rain weddings - even in the wonderful, warm Abruzzo, great outdoor wedding reception was in the rain. We believe strongly that it will meet the Italian proverb which says, "Sposa bagnata, sposa fortunata" :) The choice was really difficult! Some of these wedding photos already presented on our blog full of materials dedicated to individual couples, others are still waiting for their turn. It is not easy to sum up this year in a few sentences, let them speak the most beautiful wedding photographs that we were able to do last season. Welcome!
  
Look awesome,  the best wedding pictures 2015 - Poland!


Rok w fotografii ślubnej mija niezwykle szybko i intensywnie. Zawsze bardzo różnorodnie. Nie ma miejsca na nudę, na monotonię. Każde przyjęcie weselne jest inne, każda para jest piękna w swych uczuciach, emocjach, we wzruszającym przeżywaniu dnia ślubu. Dla nas miniony rok był bardzo różnorodny – co łatwo zobaczyć na poniższych zdjęciach ślubnych. Mieliśmy ogromny zaszczyt, radość i szczęście fotografować nie tylko w Polsce i naszym Krakowie, ale również w Szwajcarii i Włoszech. Był to rok wielu deszczowych ślubów – nawet w cudownej, gorącej Abruzji, wspaniałe plenerowe przyjęcie ślubne odbyło się w strugach ulewnego deszczu. Wierzymy gorąco, że spełni się włoskie przysłowie, które mówi „Sposa bagnata, sposa fortunata” :) Wybór był naprawdę bardzo trudny! Niektóre z poniższych zdjęć ślubnych już prezentowaliśmy na naszym blogu w pełnych materiałach poświęconym poszczególnym parom, inne jeszcze czekają na swoją kolej.  Nie jest łatwo podsumować ten rok w kilku zdaniach, niech przemówią najpiękniejsze fotografie ślubne, jakie udało nam się wykonać w minionym sezonie. Zapraszamy!  

Fotografia ślubna Krakow - wedding pictures Krakow, Poland


najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures


najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures

najlepsze zdjecia slubne 2015, fotografia slubna, krakow, poland, best wedding pictures


Zobacz więcej tutaj: Najlepsze zdjecia slubne 2015

sobota, 30 stycznia 2016

Lencze, Dolina Cedronu, zdjecia slubne

Wesele w Dolinie Cedronu – to jedno z tych miejsc o którym od dawna marzyliśmy to miejsce jest niezwykle urocze i malownicze. I kiedy dowiedzieliśmy się, że Ola i Paweł właśnie ten piękny zakątek wybrali na lokalizację swojego przyjęcia weselnego, to oczywiście sprawiło to nam wielką radość! To najpiekniejsza miejscówka w okolicy Krakowa na organizacje wesela. Zdjecia slubne są tam piekne, fotografia ślubna najlepsza! Wygląda wszystko jak Toskania, jak zdjecia slubne z Toskanii, jak fotografia slubna Toskania, Włochy. Całe przyjęcie, które odbyło się w zabytkowym spichlerzu miało rustykalny charakter. Wszystko przygotowane było z wielką dbałością o szczegóły – stoły z „owocowymi” nazwami, pyszne słodkości, kwiaty. Szczęśliwie pogoda sprzyjała i część przyjęcia odbyła się w plenerze przy stole oświetlonym lampionami. I to wszystko byłoby niczym! I to wszystko byłoby niczym, gdyby nie moc emocji, wzruszeń, radości, łez szczęścia. Dobra fotografia nie istnieje bez emocji. Dobra fotografia ślubna nie istnieje bez szczęścia Państwa Młodych. Ola i Palo – bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne spotkanie!Fotografia ślubna z emocjami, emocje w fotografii ślubnej to sprawa najważniejsza!

Wedding in the Dolina Cedron - is one of those places which have long dreamed of this place is extremely charming and picturesque. And when I learned that Ola and Pawel was this beautiful corner chose the location of his wedding, of course, it made us great joy! It's the most beautiful seat reservation near Cracow for weddings. Wedding photos are there beautiful, best wedding photography! Everything looks like Tuscany, like wedding photos with Tuscany, as wedding photography Tuscany, Italy. The whole party, held in a historic granary had a rustic character. Everything was prepared with great attention to detail - tables with "fruit" names, delicious sweets and flowers. Luckily the weather was good and part of the adoption took place outdoors at a table lit lanterns. And all this would be nothing! And all this would be nothing without the power of emotion, emotion, joy, tears of happiness. A good photograph does not exist without emotion. Good wedding photography is not without luck the Young. Ola and Palo - thank you very much and look forward to seeing! Wedding Photography with emotions, emotions in wedding photography is the most important thing!

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wesele dolina cedronu, zdjecia slubne, fotografia, wedding, photography, destination photographer poland

wtorek, 1 grudnia 2015

Zdjecia slubne krakow

Today we present the wedding photos with great ceremony Agnes and James. Extensive entry, dense of emotions and events, interesting and touching moments. It was beautiful and emotionally. It's hard to choose for the purpose of the blog shortened material when worked two photographers and everyone has a full-fledged material. I must admit that such a beautiful wedding we have not seen a long time ago! Wreath with natural flowers in her hair bride looked lovely and gave her grace and charm. The whole ceremony was kept simple and natural styling - lots of flowers, lots of stylish ornaments, pastel colors additives and components - all together been building a unique atmosphere. It not without significance was also a place that you Young chose for your wedding and wedding reception. Separately photographed with the preparation of the groom, separately prepare the bride. Similarly, there was also the blessing - the first in the house of the groom, then traditionally common in the home Mrs. Young. The wedding took place in a magnificent and mighty gothic St. kościeke. Catherine in Kazimierz, a wedding Tomaszowice Manor and hall "Panorama". After leaving the church held a brief outdoor session the Young - fortunately encourage us weather and beautiful light. But what is most important that day - feeling the Young, the mood of happiness, joy! All of this together adds up to a unique and unforgettable story.

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,

wedding photography, krakow, poland, zdjecia slubne, fotografia slubna, wedding photos, tomaszowice,more photos here: zdjecia slubne krakowDzisiaj prezentujemy zdjęcia ślubne ze wspaniałej uroczystości Agnieszki i Jakuba. Obszerny wpis, gęsty od emocji i zdarzeń, ciekawych i wzruszających chwil. Było pięknie i emocjonalnie. Ciężko wybrać na potrzeby bloga skrócony materiał, kiedy pracowało dwoje fotografów i każdy ma pełnowartościowy materiał. Trzeba przyznać, że tak pięknego ślubu nie widzieliśmy już dawno! Wianek z naturalnych kwiatów we włosach Pani Młodej wyglądał ślicznie i nadawał jej wdzięku i uroku. Cała uroczystość utrzymana była w prostej i naturalnej stylizacji – dużo kwiatów, dużo stylowych ozdób, pastelowe kolory dodatków i detali – to wszystko razem budowało niepowtarzalną atmosferę. Nie bez znaczenia były też miejsca, które Państwo Młodzi wybrali na swój ślub i przyjęcie weselne. Osobno fotografowaliśmy przygotowania Pana Młodego, osobno przygotowania Pani Młodej. Podobnie było też z błogosławieństwem – pierwsze w domu Pana Młodego, a potem tradycyjnie wspólne w domu Pani Młodej. Ślub odbył się we wspaniałym i potężnym, gotyckim kościeke Św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu, a przyjęcie weselne to Dwór w Tomaszowicach i sala „Panorama”. Po wyjściu z kościoła odbyła się krótka sesja plenerowa Państwa Młodych – na szczęście sprzyjała nam pogoda i piękne światło. Ale to co najważniejsze tego dnia – uczucia Państwa Młodych, nastrój szczęścia, radość! Wszystko to razem składa się na wyjątkową i niezapomnianą opowieść.